Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAGUARO-ARMS

UWAGI:                                                                                                                                                                                                                             

W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia , zostanie ono anulowane.                                                                   

Dowodem zakupu broni w naszej firmie jest tylko i wyłącznie faktura .                                                                                                                    

W przypadku zakupu broni rozdzielnego ładowania sprzed 1885 roku i jej replik wymagane jest przesłanie skanu dowodu osobistego w celu sprawdzenia pełnoletności klienta. Skan dowodu osobistego z widocznymi danymi : imię , nazwisko oraz data urodzenia proszę przesyłać na adres email : sklep@saguaro-arms.com.

 

W przypadku broni na pozwolenie oraz amunicji do niej wymagany jest odbiór osobisty w siedzibie firmy.

Jeśli nie posiadamy w naszym asortymencie produktu interesującego klienta,  możliwe jest indywidualne zamówienie. 

Prosimy wówczas o kontakt mailowy na adres sklep@saguaro-arms.com .

 I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Saguaro-Arms;

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.saguaro-arms.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.saguaro-arms.com.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.saguaro-arms.com, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
2.6.
 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.saguaro-arms.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.saguaro-arms.com, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.saguaro-arms.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

5.1. Wysyłka Towarów odbywa się na obszarze UE, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłek poza granice UE należy wcześniej skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową sklep@saguaro-arms.com

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Pocztą Polską i przesyłką kurierską Pocztex. Koszty dostawy wynoszą: DPD - 25 zł zamówienie z przedpłatą, 35 zł za pobraniem; Poczta Polska - od 9 zł zamówienie z przedpłatą; Pocztex - 20 zł zamówienie z przedpłatą, 35 zł za pobraniem. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie , paczkę wysyłamy w ciągu 48 godzin.W przypadku dużej ilości zamówień czas ten może się nieznacznie się wydłużyć lecz nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Po zalogowaniu się na naszej stronie możesz sprawdzić numer listu przewozowego i sprawdzić gdzie znajduje się Twoja paczka.

 

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

    • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    • a) przelewem w złotówkach na numer konta bankowego 33 1020 3440 0000 7602 0125 9852,
    • b) przelewem w Euro na numer konta bankowego : PL91 1020 3378 0000 1202 0228 1087 SWIFT :BPKOPLPW

c) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.saguaro-arms.com - "PRZELEWY 24" ,

d) płatnością przy odbiorze towaru.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa, ul. Klonowa 14, 95-035 Ozorków, sklep@saguaro-arms.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane standardową pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.saguaro-arms.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Zwrot zostanie przyjęty tylko za okazaniem przez klienta dowodu zakupu: paragonu lub faktury.

Produkt nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne opakowanie.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.Zwracamy tylko koszty wartość zakupionego towaru.                                                                                  

Koszty operatorów pocztowych i firm kurierskich nie podlegają zwrotowi.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@saguaro-arms.com .  Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa nie jest producentem towarów. 

Na towary zakupione w naszym sklepie udzielamy rocznej

gwarancji. W przypadku awarii , klient zobowiązany jest wysłać lub dostarczyć na swój koszt reklamowany towar do siedziby naszej firmy wraz z protokołem reklamacyjnym.

O rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do nas towaru.

Nie udzielamy gwarancji na materiały ulegające samoistnemu zużyciu (sprężyny rewolwerów , popychacze bębna , kominki ).

Jeśli chodzi o produkty firmy Uberti Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u polskiego importera firmy Kaliber Sp. z o.o., którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa, ul. Klonowa 14, 95-035 Ozorków, mailowo pod adres sklep@saguaro-arms.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

 

pixel